תנאי שימוש

תנאי שימוש

תודה שביקרת ב-www.herman95.com (“האתר“).

המשתמש נדרש להתעמק בעיון בתנאי השימוש להלן, המהווים תנאי ההתקשרות בינו לבין החברה.

עם כניסת המשתמש לאתר, מקבל המשתמש באופן מלא ללא הגבלה את כל תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות המפורטים להלן.

ריכזנו עבור המשתמש באתר מידע ופרטים המיועדים לנוחותו, ולצורך בהתמצאות כללית בעולם היהלומים והתכשיטים המעוצבים. המידע אינו נועד להוות ייעוץ או הדרכה למטרות רכישה, מחקר או בדיקה מדעית. המידע נמסר על ידינו למטרות התמצאות כלליות ונועד לשמש ככזה וכזה בלבד. כל הסתמכות על המידע המקצועי באתר תהא על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי אין לחברה כל אחריות וכל מן וסוג שהוא באשר למקרה נזק לכאורה הנובע מהסתמכות על הדיוק, השלמות והנכונות של המידע כאמור, המסופק באתר.

תכני האתר עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר כל חלק מהאתר או מתנאי השימוש הללו, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש לבדוק מעת לעת כל שינוי המבוצע באתר על ידי החברה או בתנאי שימוש אלה. שימוש המשתמש באתר לאחר כל שינוי בתנאי השימוש או במדיניות אחרת מהווה הסכמה מכללא לשינויים שנערכו באתר.

המשתמש מסכים כי באחריותו לעקוב אחר כל שינוי במידע באתר.

האתר עשוי להכיל היפר-קישורים ו/או לוגואים (סמלילים) המובילים לאתרים אחרים, אתרים השייכים לצדדים שלישיים. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לשום מידע או לשירותים הניתנים באתרי צד שלישי, גם אם יש מוביל אליהם היפר-קישור מהאתר. היפר-קישור באתר ו/או הלוגו באתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואינם מרמזים על כל קשר או אחריות למידע או לשירותים הניתנים בהם.

האתר וכל תכניו, תכונותיו, התצוגות, התמונות, הסרטונים והשמע, העיצובים, הבחירות והסידורים שלו, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה, סטודיו לתכשיטים הרמן, ומוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי ו/ או חוקי קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות. אין להעתיק, למכור, להפיץ, להעניק רישיון או להעמיד כל חלק מהאתר לרשותו של צד שלישי כלשהו, ובשום פנים ואופן אין לשנות או לשלבו בכל יצירה, פרסום או אתר אינטרנט אחרים. אין לפרש כל חלק מהאמור באתר כמתן רישיון כיביכול, או זכות שימוש כלשהי, בסימן מסחרי או בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים המשמשים או מוצגים באתר.

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מספקת אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, עבור כל מוצר או שירות המתוארים או שאליהם קיים ייחוס אחר באתר.

האמור באתר אינו מהווה ‘מצג’ משום סוג, ואין להסתמך עליו.

בגין כל הנושאים המפורטים באתר ו/או הקשורים לאתר ו/או לתנאי השימוש, לרבות כל מחלוקת או תביעה הנובעות מהם או הקשורות אליהם, יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ולבתי המשפט החלים במדינת ישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיתעוררו כתוצאה מהאתר או השירותים המוצעים בו.

כל הוראה בתנאי שימוש אלה, אם נמצאה כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא תשפיע על התקפות, החוקיות או האכיפה של שאר תנאי השימוש.

הרשומות והקבצים המצויים במחשבי החברה, שהועלו על ידי המשתמש, יהוו אישור סופי ומקובל על ידי המשתמש כי אלו הנתונים שהוקלדו והועלו על ידו במסגרת הזמנת המוצר.

המשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתביעה שהוגשה נגד החברה ובין בכל דרך אחרת, בגין שימוש בלתי מורשה באתר ו/או במוצריו, בין אם צוין לעיל ובין אם לאו. התחייבות זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת וכוללת כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחברה.

 

בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח), שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר.

הזמנות

הזמנת מוצרים באתר הינה מגיל 18 ומעלה, וכפופה לכך שהמשתמש יחזיק בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הגדולות הפועלות בישראל, כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני תקפה.

מובהר כי תהליך ההזמנה הינו חשוב ביותר ונדרשת הקלדת פרטים נכונים ומדויקים על מנת לקבל את המוצר בצורה תקינה ומסודרת. החברה אינה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות בהקלדת פרטים.

כל המחירים באתר אינם כוללים מע”מ.

סוג השירות, מתן השירותים והמוצרים האחרים וכן מחירי השירות והמשלוח עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בהזנת נתוני כרטיס האשראי של המשתמש באתר, המשתמש מתחייב לרכוש את המוצר כאשר הדבר מהווה קיבול סופי בביצוע העסקה, הזמנת המוצר וההתחייבות לשלם לחברה את מחירו הנקוב.

המשתמש לא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה באתר, אלא בכפוף למדיניות הביטולים של החברה, כדלקמן:

1.         הביטול בוצע תוך 12 שעות מביצוע ההזמנה.

2.         במקרה של פגם במוצר, ובלבד שהמוצר יחזור למשרדי החברה תוך 14 יום מיום מסירתו למשתמש,    המשתמש יהיה זכאי לקבל מוצר חדש לפי הזמנתו ללא תוספת תשלום.

3.         משרדי החברה לצורך החזרת המוצרים נמצאים בכתובת הס 19, חיפה, ישראל.

סך התשלום הנגבה מהמשתמש יופיע ב”סל הקניות”. סכום זה כולל את כל הפריטים הרשומים ב”עגלת הקניות” למעט חיוב על הוצאות משלוח. עלויות המשלוח מתווספות בעת השלמת ההזמנה ומשתנות בהתאם לסוג המשלוח ומקום המשלוח.

מחיר המשלוח, זמן האספקה וכו’ ישתנו בהתאם לכתובת המשלוח.

התשלום הינו עבור המוצר והמשלוח, ויחויב בתום ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו במקום המיועד באתר וטרם המשלוח.

 

המוצר יסופק רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע התשלום.

מדיניות הפרטיות

אנו מכירים בחשיבות השמירה על פרטיות המשתמש באתר. אנו פועלים ומשקיעים משאבים רבים במערכות ונהלים לאבטחת מידע. החברה מתחייבת כי היא פועלת בסטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע המפחיתים את הסיכונים של חדירה בלתי מורשית למחשביה. יחד עם זאת, בשל ניסיונות התקפות עוינות באתרים וכן בשל כוח עליון כזה או אחר, אין בהם ביטחון מוחלט. החברה אינה יכולה להבטיח כי השירות והמידע המצויים באתר החברה ובשרתים יהיו חסינים לחלוטין.

המשתמש באתר אינו חושף את פרטיו.

המשתמש המבצע הזמנה באתר נדרש להקליד את הפרטים הבאים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס (להלן: “מידע אישי“).

המידע האישי נרשם אך ורק במרשם המשתמשים של החברה. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר במידע האישי אלא אם קיבלה הוראה מפורשת או הוראה חוקית מגורם ממשלתי למסור את המידע. המידע האישי לא יועבר לצד שלישי כלשהו על ידי החברה. המידע האישי מאובטח בהתאם לתקן הישראלי המקובל לאבטחת מידע.

פרטי כרטיס האשראי מועברים במערכת מאובטחת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל במסחר אלקטרוני. פרטים אלו אינם מועברים על ידי החברה לכל גורם חיצוני מלבד חברת האשראי.

בשום מקרה לא יעבור מידע שיתקבל מהמשתמש במהלך הגלישה באתר לצד שלישי שאינו קשור לעסקה. יצוין כי ייתכנו מקרים, שאינם בשליטת החברה או בשל כוח עליון, כי מידע עשוי להיות מופץ לציבור. במקרים כאלה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם ללקוח או לצד שלישי, אם המידע הופץ, ובלבד שנקטה את מלוא אמצעי הזהירות כמפורט לעיל.

החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שמולאו באתר. המידע מועבר בצורה מאובטחת (SSL) לחברות סליקת האשראי ותו לא.

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” ובטכנולוגיית מעקב כדי לאסוף מידע שעוזר להבין כיצד נעשה שימוש באתר. קובץ “עוגיות”, Cookies הוא קובץ קטן, אשר מוזן בכונן הקשיח של מחשב המשתמש באישור. קובצי Cookie מאפשרים ליישומי אינטרנט להגיב למשתמש כאדם פרטי על ידי זכירת מידע על ההעדפות שלו. הגדרת ברירת המחדל ברוב דפדפני האינטרנט היא קבלת עוגיות אוטומטית, עם זאת, בדרך כלל יוכל המשתמשלשנות את הגדרות הדפדפן כדי לדחות עוגיות באם ירצה בכך (אם כי הדבר עשוי למנוע ניצול היתרונות של האתר).

נגישות
שלום